Slider

TERMINY REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 11 sierpnia 2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia  2020 r.

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie .

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu .

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.  - do godz. 14.00

 

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE 

Kryteria dla kandydatów

Liczba punktów

Punkty za świadectwo:

Max 100:

ocena z języka polskiego

celujący – 18,

bardzo dobry – 17,

dobry –14,

dostateczny – 8,

dopuszczającym – 2,

ocena z matematyki

ocena z języka obcego

ocena z fizyki, techniki, geografii*

szczególne osiągnięcia

18

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

aktywność społeczna

3

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Max 100:

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

*przedmioty w zależności od wybranego kierunku:

Geografia: Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

                   Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Fizyka:       Pozostałe klasy Technikum

Technika:   Wszystkie klasy Branżowej Szkoły I Stopnia

 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider