Slider

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja LETNIA 2019/2020 

Procedura przeprowadzenia części  pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie :

1. W zakładce ETAP PISEMNY został zamieszczony harmonogram z wykazem godzin oraz numerami sal, w których odbędą się egzaminy dla poszczególnych kwalifikacji. W uwagach zostały wskazane również wejścia i wyjścia ze szkoły, z których należy korzystać w czasie egzaminu.

2. Na egzaminie obowiązuje strój galowy.

3. Do miejsca przeprowadzania egzaminu należy się zgłosić, nie później niż na 60 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu!!!

4. Do szkoły i sali egzaminacyjnej należy wchodzić pojedynczo zachowując min 1,5 m odstęp, mając zakryte usta i nos. Przed wejściem do sali należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość - na czas potwierdzania tożsamości członek komisji nadzorującej egzamin może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy.

Po ogłoszeniu czasu rozpoczęcia egzaminu można odkryć usta i nos. Przy każdorazowym podejściu członka zespołu nadzorującego należy ponownie zakryć usta i nos.

5. Członek komisji nadzorującej egzamin losuje dla zdających numer stanowiska egzaminacyjnego.

6. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego nalezy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie!!!!

7. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut.  Przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi. Test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Zadania można rozwiązywać w dowolnej kolejności, najważniejsze by zaznaczyć odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

8. Na egzaminie z części pisemnej można korzystać z kalkulatora prostego.

8. W czasie trwania części pisemnej egzaminu nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej. Opuszczenie sali egzaminacyjnej możliwe tylko
w uzasadnionych przypadkach za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego.

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie lub zakłócania prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu przerywa i unieważnia temu zdającemu część pisemną egzaminu.

Procedura przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

1. W zakładce ETPA PRAKRTCZNY został zamieszczony harmonogram z wykazem dat, godzin oraz sal, w których odbędą się egzaminy dla poszczególnych kwalifikacji. 

2. W dniu egzaminu z części praktycznej należy się zgłosić do miejsca przeprowadzania egzaminu, nie później niż 60 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. 

3. Na egzaminie obowiązuje strój roboczy,tak jak na zajęciach praktycznych. 

4. Do szkoły i sali egzaminacyjnej należy wchodzić pojedynczo zachowując min 1,5 m odstęp, mając zakryte usta nos. Przed wejściem do sali należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość - na czas potwierdzania tożsamości członek komisji nadzorującej egzamin może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy.
Po ogłoszeniu czasu rozpoczęcia egzaminu można odkryć usta i nos. Przy każdorazowym podejściu członka zespołu nadzorującego należy ponownie je zakryć

5. Członek komisji nadzorującej egzamin losuje dla zdających numery stanowisk egzaminacyjnych.

6. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie!!!!

7. Na zapoznanie się z treścią zadania oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego jest 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu.

8. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu znajduje się w zakładce ETAP PRAKTYCZNY.

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia lub korzystania w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie lub zakłócania prawidłowego przebiegu części praktycznej w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu przerywa i unieważnia temu zdającemu część praktyczną egzaminu.

 Pamiętaj o własnym długopisie z czarnym tuszem. Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających. !!!

PAMIĘTAJ O DEZYNFEKCJI RĄK!!! 


Pamiętaj by wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie np. przy wejściu i wyjściu ze szkoły!!!!

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider