Slider

 

Regulamin rekrutacji
na rok szkolny 2022/2023

Lubin, marzec 2022 r.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe, art..162 (Dz.U z 2021 poz. 1082),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. 2019 poz. 1737),
 3. Zarządzenie Nr 4 /2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania i postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023
 4. Zarządzenie Nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022.

INFORMACJE OGÓLNE

 • 1.

Składanie dokumentów

 1. W Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 do godziny 15.00 w szkole pierwszego wyboru.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 do  godziny  15.00
 4. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZS Nr 1 zobowiązany jest dostarczyć do szkoły wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica wniosek o przyjęcie do szkoły lub e-wniosek ( z systemu elektronicznej rekrutacji)
 7. Do wniosku kandydaci dołączają ( jeśli posiadają) następujące dokumenty:
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną,w tym publiczna poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 • dokumenty poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady czy konkursu wydane przez właściwego kuratora oświaty

ZASADY REKRUTACJI

 • 2.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
 • 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

           - wynik przedstawiony w procentach z:

             języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;

           - wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,30;

 • 72punkty uzyskane za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, wyrażone w stopniu:
 •  celującym – przyznaje się po 18punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2

Przedmioty punktowane przy rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1

    Typ szkoły

Zawód /klasa

Pierwszy przedmiot

Drugi przedmiot

Trzeci przedmiot

Czwarty przedmiot

 

 

Technikum

Nr 1

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Geografia

Technik elektryk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik mechatronik

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik informatyk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Informatyka

Technik mechanik

/ Technik spawalnictwa

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

/ Elektryk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Geografia

/ Technika

Operator obrabiarek skrawających

/ Ślusarz

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

Wielozawodowa

-  motoryzacyjna/ kolejowa

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

 • punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione w § 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

            2.Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania 

                miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.

           3.Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:

 • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,
 • ocena z zachowania,
 • liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach.
 2. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczbą oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O liczbie oddziałów decyduje organ prowadzący szkołę.
 3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 • 3

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

             1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

             2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 30 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu   objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie  oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 • 4.

Kwalifikowanie do szkół

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Nr 1
  w Lubinie – 21 lipca 2022r.
 2. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, skierowania na badanie lekarskie do 25 lipca 2022r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 22 lipca do 29 lipca 2022r do godziny 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 01 sierpnia 2022r.
 5. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 5.

Szkolna komisja rekrutacyjna

Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Lubinie.

 1. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider

Mobile Menu