Slider

Regulamin rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

Lubin, luty 2020 r.

 

Podstawa prawna

 1. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. 2019 poz. 1737),
 3. Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
  na rok szkolny 2020/2021.
 4. Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020.

INFORMACJE OGÓLNE

§1.

Składanie dokumentów

 1. W Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15:00. w szkole pierwszego wyboru.
 3. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek
  o przyjęcie, dołącza w terminie od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00. kopię następujących dokumentów:
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

ZASADY REKRUTACJI

§2.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
 • 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

- wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,30;
  • 72 punkty uzyskane za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, wyrażone w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
   3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2
  • 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione w § 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
  • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 1. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
 • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – geografia,
 • technikum (pozostałe oddziały) – fizyka,
 • branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) – technika.
 1. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
 2. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:
 • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,
 • ocena z zachowania,
 • liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach.
 2. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczbą oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O liczbie oddziałów decyduje organ prowadzący szkołę.
 3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§3

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

      1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

§4.

Kwalifikowanie do szkół

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. - do 10 lipca 2020 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie - 13 lipca 2020 r.
 3. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, skierowania na badanie lekarskie od 11 do 14 lipca 2020 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone
  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 13 do 20 lipca 2020 r. do godziny 15:00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.
 6. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. Informacje można uzyskać również
  w miejskich punktach informacyjnych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz w odpowiednich punktach rejonowych. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 24 sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5.

Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Lubinie.
 2. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
  1. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider