Slider

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Regulamin rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

Lubin, maj 2020 r.

Podstawa prawna

 1. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. 2019 poz. 1737),
 3. Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020.

INFORMACJE OGÓLNE

§1.

Składanie dokumentów

 1. W Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00. w szkole pierwszego wyboru.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
 4. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 6. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.  

ZASADY REKRUTACJI

§2.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
 • 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,30;
  • 72 punkty uzyskane za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, wyrażone w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
   3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2
  • 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione w § 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
  • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 1. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
 • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – geografia,
 • technikum (pozostałe oddziały) – fizyka,
 • branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) – technika.
 1. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
 2. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:
 • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,
 • ocena z zachowania,
 • liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach.
 2. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczbą oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O liczbie oddziałów decyduje organ prowadzący szkołę.
 3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§3

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

      1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

§4.

Kwalifikowanie do szkół

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie - 12 sierpnia 2020 r.
 2. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca do 14 sierpnia  2020 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
 5. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5.

Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Lubinie.
 2. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
  1. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider