Slider

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

PODSTAWA PRAWNA

1. art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz 59 z późn. zm) i art. 20wa ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) i art. 149 ust. 5 i art. 155 ust. 5 i art. 165 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586)
3. Zarządzenie Nr 2/20178 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

 

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1.
Składanie dokumentów

1. W Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
2. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej kandydat składa w dniach od 1 do 20 czerwca 2018 r. w szkole pierwszego wyboru.
3. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
4. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. kopię następujących dokumentów:
     1) świadectwo ukończenia szkoły
     2) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6. Kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia (BSS I), zobowiązani są dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2018 r.

 

ZASADY REKRUTACJI
§ 2.
Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
     1) 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:
         a) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,2;
     2) 72 punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, wyrażone w stopniu:
          a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
          b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
          c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
          d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
          e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
     3) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
     4) 18 punktów za wszystkie osiągnięcia wymienione w § 6.1 Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r.
     5) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
2. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum nalicza się z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:
• technik ochrony środowiska – chemia,
• technik architektury krajobrazu – biologia,
• technik górnictwa podziemnego – geografia,
• technikum (pozostałe oddziały) – fizyka,
• branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) – technika.
3. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
4. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:
• łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
• ocena zachowania,
• liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej,
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:
• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach.
7. Warunkiem przyjęcia do poszczególnych oddziałów Technikum jest uzyskanie minimum 60 punktów rekrutacyjnych.
8. Nie określa się limitu punktów w (BSS I).
9. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

§ 3.
Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
     1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
          a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
          b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
          c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
          d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
          e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
     2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
          a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
          b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
          c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
          d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
          e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
     3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
          a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
          b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
          c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
          d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
          e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
     4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
          a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
          b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
          c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
          d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
          e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
     1) celującym – przyznaje się 20 punktów,
     2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
     3) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
     4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
     5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

§ 4.
Kwalifikowanie do szkół

1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do 28 czerwca 2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie 13 lipca 2018 r.
3. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do jednej z klas Zespołu Szkół Nr 1 do 17 lipca 2018 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w terminie do dnia 26 lipca 2018 r.
6. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
7. Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. Informacje można uzyskać również w miejskich punktach informacyjnych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz w odpowiednich punktach rejonowych. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 29 sierpnia 2018 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5.
Szkolna komisja rekrutacyjna

1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Lubinie.
2. Do zadań komisji w szczególności należy:
• weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
• ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
• sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie został przedstawiony i zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 07.03.2018r.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider