Slider

TERMINY REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnione kryteria brane pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym

16 maja - 17 czerwca 2024r.

(do godziny 15.00)

 

2

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21 czerwca – 05 lipca 2024r.

(do godziny 15.00)

3

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych

 i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły

15 lipca 2024r.

4

Pobranie przez kandydatów zakwalifikowanych do szkoły skierowania na badania lekarskie

do 16 lipca 2024r.

5

Dostarczenie do wybranej szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczeniao wynikach egzaminu zewnętrznego – jeżeli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły (pkt.2) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

16 lipca – 22 lipca 2024r.

( do godziny 15.00)

6

Podania do publicznej wiadomości listy kandydatów i nieprzyjętych do szkoły .

23 lipca 2024r.

 

 KRYTERIA REKRUTACYJNE

Kryteria dla kandydatów

Liczba punktów

Punkty za świadectwo:

Max 100:

Ocena z języka polskiego

celujący – 18,

bardzo dobry – 17,

dobry –14,

dostateczny – 8,

dopuszczającym – 2,

Ocena z matematyki

Ocena z języka obcego

Ocena z geografii, fizyki, informatyki , techniki

Szczególne osiągnięcia

18

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

Aktywność społeczna

3

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Max 100:

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1

Typ szkoły

Zawód /klasa

Pierwszy przedmiot

Drugi przedmiot

Trzeci przedmiot

Czwarty przedmiot

 

 

Technikum
Nr 1     

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Geografia

Technik elektryk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik mechatronik

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik informatyk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Informatyka

Technik mechanik

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik spawalnictwa

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

/ Elektryk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Geografia

/ Technika

Operator obrabiarek skrawających

/ Ślusarz

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

Wielozawodowa

-  motoryzacyjna

/kolejowa

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

Wielozawodowa

 

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

 

 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu