Slider

Wycieczka śladami Mickiewicza

Klasa 3h i 3a wybrały się na wycieczkę do Wielkopolski. Młodzież zwiedziła m.in. muzeum Adama Mickiewicza w Śmiłowie, uczestnicząc lekcji muzealnej podczas której poznali wiele nowych, ciekawych ale i skandalizujących informacji o naszym wieszczu narodowym. Zwiedzanie zakończyło się w ogródku Zosi w przypałacowym parku.

III miejsce w powiecie

Finał Powiatowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Pomimo wiatru, deszczu i niezbyt wysokiej temperatury nasi zawodnicy spisali się znakomicie zajmując III miejsce. Gratulacje.

Spływ kajakowy

W dniach 24-26 września klasa 4f oraz 2e wybrała się na wycieczkę w okolice Wlenia. Niezapomniane wrażenia oraz spora dawka adrenaliny towarzyszyły chłopcom przez cały czas. Program był bardzo napięty i urozmaicony. W pierwszy dzień spacer po okolicy młodzież rozpoczęła od zwiedzenia Zapory Pilchowickiej, która powstała na rzece Bóbr w latach 1904–1912 w celu ochrony przed powodziami.

Wykład o Niepodległej

Dzięki naszej współpracy z Panem Tadeuszem Samborskim członkiem zarządu województwa dolnośląskiego uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu patriotycznych przedsięwzięciach. W środę gościliśmy w szkole wyjątkowego gościa, który wygłosił bardzo zajmujący i ciekawy wykład nt. Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców wszystkich klas na pierwsze zebranie w tym roku szkolnym w środę 12 września 2018 r.

Drugi dzień jubileuszu

Kolejny dzień jubileuszu rozpoczęliśmy mszą świętą odprawioną przez naszych księży - Adama Jarząbka oraz Jacka Garusa. W ceremonii aktywnie uczestniczyła młodzież naszej szkoły pod czujnym okiem siostry Elżbiety Kmet, poprzez czytanie pisma świętego, śpiew psalmów i pieśni. Następnie przeszliśmy do Centrum Kultury Muza, aby wziąć udział w akademii.

Zapraszamy na premierę filmu

Regulamin rekrutacji 2021//2022

 

Lubin, marzec 2021 r.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe, art. .162 (Dz.U z 2020) ,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. 2019 poz. 1737),
 3. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

INFORMACJE OGÓLNE
§1.

Składanie dokumentów

 1. W Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 do godziny 15.00 w szkole pierwszego wyboru.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  – od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 do  godziny  15.00
 4. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

ZASADY REKRUTACJI
§2.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

        1.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,    w tym:

 • 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

              -  wynik przedstawiony w procentach z:

                   * języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;

                   * wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,30;

 • 72 punkty uzyskane za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,wskazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, wyrażone w stopniu: 

  celującym – przyznaje się po 18 punktów; 
  bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
  dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 
  dostatecznym – przyznaje się po punktów; 
  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1

 

Typ szkoły

Zawód /klasa

Pierwszy przedmiot

Drugi przedmiot

Trzeci przedmiot

Czwarty przedmiot

 

 

Technikum
Nr 1     

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Geografia

Technik elektryk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik mechatronik

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik informatyk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Informatyka

Technik mechanik

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

Technik spawalnictwa

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Fizyka

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

/ Elektryk

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Geografia

/ Technika

Operator obrabiarek skrawających

/ Ślusarz

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

Wielozawodowa

- branża motoryzacyjna

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

Wielozawodowa

Patronat Koleje Dolnośląskie

Język polski

Matematyka

Język obcy- najwyższa ocena

Technika

 •  7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 •  18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione w § 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 

  2.Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia. 
  3.Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:

            - łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty, 
            - ocena z zachowania,
            - liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,  
            - średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

            Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

            4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

           5. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach.

           6. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczbą oddziałów otwieranych w   danym zawodzie.

          7. O liczbie oddziałów decyduje organ prowadzący szkołę.

          8. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§3.

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

             1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

                   - celującym - przyznaje się po 35 punktów,

                   - bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

                   - dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

                   - dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

                  - dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

             2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

                   - celującym - przyznaje się 30 punktów,

                   - bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

                   - dobrym - przyznaje się 20 punktów,

                   - dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

                   - dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu   objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44 zz ust.ustawy o systemie  oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

§4.

Kwalifikowanie do szkół

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie– 22 lipca 2021r.
 2. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, skierowania na badanie lekarskie do 26 lipca 2021r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 23 lipca do 30 lipca 2021r do godziny 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 02 sierpnia 2021r.
 5. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5.

Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Lubinie.
 2. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.   
       a. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider