Slider

Technik budownictwa

Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług.

 

Sylwetka absolwenta

Technik budownictwa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu trzech kwalifikacji:
- Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich (B.18.)
- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33.)
- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30.)

Technik budownictwa posiada wiadomości i umiejętności z zakresu:
- organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
- higieny pracy oraz wymaganiami technologicznymi,
- wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych,
- korzystania z dokumentacji budowlanej,
- dokonywania przedmiarów, pomiarów i obmiarów robót budowlanych,
- wykonywania i organizowania prac pomocniczych oraz naprawczych, remontowych
- rozbiórkowych,
- opracowywania projektów organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy oraz doboru metod realizacji robót budowlanych,
- dokonywania inwentaryzacji obiektów istniejących,
- prowadzenia dokumentacji budowy,
- wykonywania kalkulacji robót i sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych,
- wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technik  budownictwa.

 

Obszary zatrudnienia

Absolwent tego kierunku zdobędzie odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również wiedze do samodzielnego wykonywania prac budowlano remontowych. Dodatkowo technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- wytwórniach prefabrykatów,
- laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
- biurach projektowych,
- hurtowniach materiałów budowlanych,
- administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
- instytucjach naukowo-badawczych,
- pracowniach konserwacji zabytków.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

- dobry stan zdrowia,
- sprawność fizyczna i ruchowa,
- koordynacja wzrokowo-ruchowa,
- wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
- pamięć wzrokowa,
- koncentracja i podzielność uwagi,
- refleks,
- brak lęku przestrzeni i wysokości,
- gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych i odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- spostrzegawczość.

 

Przeciwwskazania zdrowotne

- upośledzenie układu ruchu - ograniczenie sprawności dużych stawów, stany po amputacji kończyn, duże skrzywienie kręgosłupa, znaczne płaskostopie, dyskopatia, choroby reumatoidalne,
- przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze,
- przewlekłe choroby układu oddechowego - schorzenia oskrzeli, dychawica oskrzelowa, przewlekłe choroby krtani,
- cukrzyca,
- wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku oraz ograniczające pole widzenia - oczopląs, brak widzenia obuocznego, zaburzenia stereoskopii (dopuszczalna jest nadwzroczność małego stopnia nie wymagająca korekcji),
- znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu,
- choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego - padaczka, polineoropatie, niedowłady kończyn,
- choroby psychiczne,
- zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń,
- lęk wysokości

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider