Slider

Wycieczka śladami Mickiewicza

Klasa 3h i 3a wybrały się na wycieczkę do Wielkopolski. Młodzież zwiedziła m.in. muzeum Adama Mickiewicza w Śmiłowie, uczestnicząc lekcji muzealnej podczas której poznali wiele nowych, ciekawych ale i skandalizujących informacji o naszym wieszczu narodowym. Zwiedzanie zakończyło się w ogródku Zosi w przypałacowym parku.

III miejsce w powiecie

Finał Powiatowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Pomimo wiatru, deszczu i niezbyt wysokiej temperatury nasi zawodnicy spisali się znakomicie zajmując III miejsce. Gratulacje.

Spływ kajakowy

W dniach 24-26 września klasa 4f oraz 2e wybrała się na wycieczkę w okolice Wlenia. Niezapomniane wrażenia oraz spora dawka adrenaliny towarzyszyły chłopcom przez cały czas. Program był bardzo napięty i urozmaicony. W pierwszy dzień spacer po okolicy młodzież rozpoczęła od zwiedzenia Zapory Pilchowickiej, która powstała na rzece Bóbr w latach 1904–1912 w celu ochrony przed powodziami.

Wykład o Niepodległej

Dzięki naszej współpracy z Panem Tadeuszem Samborskim członkiem zarządu województwa dolnośląskiego uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu patriotycznych przedsięwzięciach. W środę gościliśmy w szkole wyjątkowego gościa, który wygłosił bardzo zajmujący i ciekawy wykład nt. Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców wszystkich klas na pierwsze zebranie w tym roku szkolnym w środę 12 września 2018 r.

Drugi dzień jubileuszu

Kolejny dzień jubileuszu rozpoczęliśmy mszą świętą odprawioną przez naszych księży - Adama Jarząbka oraz Jacka Garusa. W ceremonii aktywnie uczestniczyła młodzież naszej szkoły pod czujnym okiem siostry Elżbiety Kmet, poprzez czytanie pisma świętego, śpiew psalmów i pieśni. Następnie przeszliśmy do Centrum Kultury Muza, aby wziąć udział w akademii.

Zapraszamy na premierę filmu

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA

a) art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz 59 z póź zm) i art. 20wa ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) i art. 149 ust. 5 i art. 155 ust. 5 i art. 165 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60).

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. 2017 poz.610).

d) Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020.

e) Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Składanie dokumentów

a) W Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.

b) Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. w szkole pierwszego wyboru.

c) We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

d) W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

e) Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r. kopię następujących dokumentów:

    1) świadectwo ukończenia szkoły

    2) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.

f) Kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia (BSIS), zobowiązani są dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2019 r.

 

ZASADY REKRUTACJI

§ 2.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

 1. a) gimnazjalnego:

wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,2;

 1. b) ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 0,35; wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,30;

2) 72 punkty uzyskane za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2

3) 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. 2017 poz.610).

5) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

2. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej nalicza się z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:

 • technik górnictwa podziemnego – geografia,
 • technikum (pozostałe oddziały) – fizyka,
 • branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) – technika.

3. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.

4. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:

 • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym/ósmoklasisty,
 • ocena z zachowania,
 • liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym z części matematyczno-przyrodniczej/liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach.

7. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także ilością oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O ilości oddziałów decyduje organ prowadzący szkołę.

8. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 3.

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do:

1.1 egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

    1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

    2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

    3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

    4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

    5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

1.2 egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

    1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

    2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym - przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

    3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

§ 4.

Kwalifikowanie do szkół

a) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do 28 czerwca 2019 r.
b) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie 16 lipca 2019 r.
c) Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do jednej z klas Zespołu Szkół Nr 1 od 16 do 18 lipca 2019 r.
d) Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 24 lipca 2019 r.
e) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w terminie do dnia 25 lipca 2019 r.
f) Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
g) Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. Informacje można uzyskać również w miejskich punktach informacyjnych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz w odpowiednich punktach rejonowych. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 29 sierpnia 2019 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5.

Szkolna komisja rekrutacyjna

a) Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Lubinie.
b) Do zadań komisji w szczególności należy:

 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

c) Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie został przedstawiony i zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27. 02. 2019 r.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider